Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Over ons privacybeleid

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Informatie Taimvissaus.nl.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op (elektronische) afstand aangaat met ons, Ta’im vissaus;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer/ Taimvissaus.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Informatie Taimvissaus.nl
Ta’im
info@taimvissaus.nl
KvK-nummer: 65158563
Btw-nummer: NL856002100B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Taimvissaus.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Taimvissaus.nl en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Taimvissaus.nl in te zien zijn.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigste is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bestaat vooral uit vissaus producten met een lange houdbaarheid. Zie ook de pagina veel gestelde vragen voor deze informatie.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt.
3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wij maken gebruik van afbeeldingen, waarop de consument een goede weergave krijgt van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden ons niet.
4. Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren/grootte exact overeenkomen met de echte kleuren/grootte van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• De wijze waarop de consument kiest voor een bepaalde soort van het artikel.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst met Taimvissaus.nl komt tot stand wanneer de consument zijn bestelling op de website van Taimvissaus.nl heeft geplaatst en de elektronische orderbevestiging heeft ontvangen. Ook kan er via het contactformulier een overeenkomst met Taimvissaus.nl tot stand komen.
2. De consument heeft het aanbod langs elektronische weg aanvaard, wij bevestigen langs elektronische weg door middel van een orderbevestiging de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument en kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ontbinden van de overeenkomst kan uitsluitend via het contactformulier.
3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De consument kan volgende informatie vinden:
a. het formulier waar de consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, zie artikel 9;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan de consument hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
6. Taimvissaus.nl houdt het recht bestellingen te weigeren of tot een andere oplossing te komen, wanneer;
a. producten op de site overduidelijk verkeerd zijn geprijsd als gevolg van typefouten en dergelijke, zie artikel 8 lid 3.
b. bestelde producten tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn.
c. de voorraad van producten met een speciale aanbieding is uitgeput.
d. opgegeven contact- en afleveringsgegevens, zoals telefoonnummers, of e-mailadres of afleveradres, niet blijken te kloppen.
7. Indien wij de overeenkomst niet accepteren of een andere oplossing willen aanbieden, komen wij binnen 3 werkdagen met een reactie (uitgezonderd weekend bestellingen), zie artikel 10 lid 8.
8. De administratie van Taimvissaus.nl geldt als bewijs van de door de klant aan Taimvissaus.nl verstrekte opdrachten, gedane betalingen en verrichte leveringen. Taimvissaus.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de consument dit eveneens.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Alle producten kunnen niet retour worden verzonden. Indien de consument niet tevreden is met de ontvangen producten of de verkeerde producten heeft ontvangen, zie lid 2 voor verdere acties. Uitsluiting van het retour sturen van producten gebeurd omdat de producten door hun aard en verpakking niet kunnen worden teruggezonden;
2. Indien is aangetoond dat de producten niet overeenkomen met de overeenkomst, dient dit aangetoond te worden door de consument met een goede foto van de beschadigde of verkeerde producten. Als dit het geval is zullen wij de desbetreffende producten geheel of gedeeltelijk vervangen door middel van een nieuwe gratis zending of een gehele of gedeeltelijke credit.
3. Als de consument gebruik wil maken van het recht genoemd bij lid 2 dient de klant dit binnen 1 werkdag, na ontvangst van het product, kenbaar te maken via het contactformulier op Taimvissaus.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van lid 2 dient de consument het zoals bij lid 2 genoemd een duidelijke foto te sturen. Het product kan niet retour worden gestuurd, gezien het aard van de producten en de verpakking.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
5. Wij behouden het recht om vergoeding te weigeren van beschadigde producten op basis van de foto’s of geretourneerde producten, wanneer het product aantoonbaar is beschadigd door de consument.
6. Beschadigde producten zullen door de consument zelf moeten worden weggegooid.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument een gedeelte of het gehele bedrag terug krijgt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat dit in overleg is afgesproken, na het ontvangen van de foto’s genoemd in artikel 6 lid 2. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalrekening/methode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalrekening/methode.
2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – De prijs
1. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro’s. De prijzen genoemd bij de producten zijn exclusief de bezorg/verwerkingskosten. Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorg/verwerkingskosten in rekening gebracht. Deze bezorg/verwerkingskosten zijn per land verschillend
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type – en zetfouten. Voor de gevolgen van type – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij type – en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Op de producten zit geen garantietermijn, omdat dit voedsel is.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan ons gemeld te worden via het contactformulier.
4. De garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. Taimvissaus.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. Speciale wensen dienen door de consument opgegeven te worden in het bestelscherm bij “Opmerkingen”. Hier kan de consument informatie en/of opmerkingen bij de bestelling invullen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, bij invullen van de gegevens. De consument staat zelf in voor de juistheid en volledigheid van zijn contract- en afleveringsgegevens.
3. Taimvissaus.nl biedt de bestelling na completering aan bij de pakketdienst. De consument krijgt van de pakketdienst bericht met een trackcode zodat de bezorging gevolgd kan worden. De consument kan ook via ons een trackcode opvragen. De pakketdienst is verantwoordelijk voor de bezorging van de bestellingen. Wij zijn dus niet aansprakelijk op een te late levering, indien problemen kan de consument contact opnemen met ons, er kan dan gekeken worden naar een oplossing.
4. Taimvissaus.nl is niet verantwoordelijk voor e-mailinstellingen van de consument die e-mails van de pakketdienst en Taimvissaus.nl als spam aanduidt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Taimvissaus.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
7. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal Taimvissaus.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Als Taimvissaus.nl een gedeelte van een bestelling niet kan leveren, bijvoorbeeld doordat het product nog niet voldoende gerijpt is, nemen wij contact op met de consument. De consument kan er in dat geval voor kiezen de bestelling te annuleren, dan wel een levering te krijgen zonder de betreffende producten. De consument kan er ook voor kiezen om deze later gratis in een tweede zending geleverd te krijgen. Bij annuleren van de order zal Taimvissaus.nl binnen een week de factuurwaarde aan de consument vergoeden. Dit gebeurt altijd in overleg en alleen in goedkeuring met de consument.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Taimvissaus.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Taimvissaus.nl  bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling moet direct na afronding van de bestelling via website zijn voldaan. Er is een keuze voor betaling via I-Deal, PayPal, Creditcard of een overboeking via de bank. Verwerking van de bestelling begint na ontvangst van de betaling. Zonder betaling versturen wij geen bestellingen.
2. Indien gekozen voor betaling via bank overboeking, direct het desbetreffende bedrag over te maken naar onze bankrekening. Gelieve het bestelnummer te gebruiken als betalingsreferentie. Voor deze betaalmogelijkheid behouden we het recht om extra administratie kosten in rekening te brengen. De bestelling wordt pas verwerkt zodra wij de betaling hebben ontvangen.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Taimvissaus.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via Taimvissaus.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Taimvissaus.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Een klacht schort de verplichtingen van Taimvissaus.nl niet op, tenzij Taimvissaus.nl schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Taimvissaus.nl, zullen wij de geleverde producten kosteloos vervangen of het betreffende bedrag crediteren.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Taimvissaus.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Wanneer zich een geschil met de consument voordoet, zal Taimvissaus.nl zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
– Taimvissaus.nl is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de op de website en eventuele gelieerde websites weergegeven gegevens, alsook voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (publicaties op deze) webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ook voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Taimvissaus.nl, kan Taimvissaus.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
– Deze bepaling geldt niet indien aantoonbaar is dat dit opzet was of aan duidelijke nalatigheid van Taimvissaus.nl ligt.
– De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Taimvissaus.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Tevens behoudt Taimvissaus.nl zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de privacyverklaring te wijzigen.

Productbeoordelingen/reviews
– Voor de productbeoordelingen/reviews die consumenten geschreven hebben, geldt dat dit een persoonlijke mening van de betreffende schrijver is, en dat Taimvissaus.nl dus niet automatisch achter de inhoud van deze berichten staat en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan is. Taimvissaus.nl behoudt zich het recht voor teksten die niet ter zake doen, kwetsend en/of discriminerend zijn van de website te verwijderen.
– Hoewel Taimvissaus.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Taimvissaus.nl niet aansprakelijk voor informatie/reviews en/of berichten die door gebruikers op de website worden geplaatst.

Foutieve informatie
– De op de website weergegeven gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Mochten er aantoonbaar verschillen tussen de informatie op de website zijn en de ervaring van de consument, stellen wij het, hoewel aan de informatie op de website geen rechten ontleend kunnen worden, zeer op prijs als je ons dat zou willen melden.
– Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat een afbeelding niet bij een product hoort of dat er bij een product een afwijkende, hetzij oude, hetzij nieuwe, verpakking getoond wordt. Ook hiervoor is Taimvissaus.nl niet aansprakelijk.

Medische aansprakelijkheid
– Taimvissaus.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische problemen die het gevolg kunnen zijn van gebruik van producten in combinatie met medicijnen of allergieën. De consument dient zelf alert te zijn op productinformatie die van belang is voor zijn/haar gezondheid. De vissauzen kunnen allergische reacties veroorzaken bij overgevoeligheid voor viseiwitten en histamine.

Externe (hyper)links
Eventuele (hyper)links en andere sites/sociale media zoals bijvoorbeeld de Facebook pagina kunnen leiden naar websites buiten het domein van Taimvissaus.nl. Deze zijn geen eigendom van Taimvissaus.nl, maar zijn louter ter (aanvullende) informatie voor de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website/blog/sociale media van Taimvissaus.nl. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Daaruit volgt dat elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Taimvissaus.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Chat openen
Hallo,
Waar kunnen we je mee helpen ?